Trang chủ Các tin tuyển dụng Nhà tuyển dụng Ứng viên Tin tức Cẩm nang việc làm Tuyển gấp Liên hệ với chúng tôi

Một số điểm mới của tiêu chuẩn chuyên môn thuyền viên Việt Nam (Thông tư 11)

Công ước STCW 1978 sửa đổi 2010 (Công ước về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên 1978 sửa đổi 2010) được thông qua tại hội nghị Manila và có hiệu lực ngày 01/01/2012. Trên cơ sở đó, ngày 12/4/2012 Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam để thay thế Quyết định số 31/2008/QĐ-BGTVT ngày 26/12/2008. Những điểm mới của Thông tư như sau:

Chức danh thủy thủ trực ca và thợ máy trực ca được chia thành hai bậc đó là: Thủy thủ trực ca OS, thủy thủ trực ca AB và thợ máy trực ca Oiler, thợ máy trực ca AB. Quy định cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thủy thủ trực ca OS và thợ máy trực ca Oiler phải có thời gian đi biển 6 tháng hoặc tập sự thủy thủ trực ca OS, thợ máy trực ca Oiler 2 tháng; thủy thủ trực ca AB và thợ máy trực ca AB phải có thời gian đi biển 18 tháng hoặc tập sự thủy thủ trực ca, thợ máy trực ca AB 12 tháng. Ngoài ra tất cả thuyền viên yêu cầu bắt buộc phải có Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ nhận thức an ninh tàu biển.

Từ ngày 01/01/2017 các chức danh sỹ quan kỹ thuật điện và thợ kỹ thuật điện, được quy định bắt buộc trong định biên an toàn tối thiểu bộ phận máy.

Để được cấp GCNKNCM thuyền trưởng, máy trưởng tàu từ 500GT đến 3000GT, 3000 GT trở lên; từ 750KW đến 3000 KW, 3000KW trở lên phải có thời gian đảm nhiệm chức danh đại phó, máy hai tối thiểu 24 tháng và đạt kết quả kỳ thi thuyền trưởng, máy trưởng và được áp dụng từ ngày 01/7/2013. Đồng thời điều kiện chuyên môn Tiếng Anh hàng hải được áp dụng cho các chức danh sỹ quan hàng hải vào ngày 01/7/2017.

Quy định về cấp Huấn luyện viên chính và trách nhiệm của huấn luyện viên chính.

Các thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại, công nhận, xác nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ và thủ tục đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, thi sỹ quan, thuyền trưởng, máy trưởng đã được đơn giản hóa thủ tục, đồng thời đã có các biễu mẫu chi tiết.

Chi tiết (Tại đây)